Oikeus omiin tietoihin

Asiakirja depatissa Kotkassa on kyse asianosaisen ( Kervisen) tiedonsaantioikeudesta ja sen toteuttamisessanoudatettavista menettelytavoista eli asiaan osallisen kuulemisesta ja siitä, että näin asianosainen voi korjata / hänellä on oikeus korjata itseään koskevia tietoja.

Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka o ikeutta, etua tai velvollisuuttaasia koskee (Kervinen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.  11 §:n tarkoittamana asianosaisena pidetään sellaista henkilöä ja tahoa, jolla on jonkinlainen asiaan perustuva yhteys kyseisissä asiakirjoissa oleviin tietoihin ja asiakirjoissa olevat tiedot liittyvät tai koskevat häntä.Julkisuuslain 11 § ei ole yksiselitteinen siinä mitä tietoja tiedonsaantioikeus koskee.Asiakirjalla, joka voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn, tarkoitetaan asiakirjaa, joka kysymyksessä olevassa asiassa on viranomaiselleesitetty tai jonka viranomainen asiaa käsitellessään on itse hankkinut tai laatinut. Lisäedellytys on, että asiakirja tosiasiallisesti voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. Tässä on asia ja sen ydin. Perussuomalaiset ovat toimineet täysin oikein, alkaa kyllä kovasti ihmetyttämään mitä virkamiehet kaupungilla yrittävät peitellä?

Mikä niissä papereissa on sellaista, että asianomaisellekaan ei tahdota paljastaa?

 Asiassa on myös ongelmia. Siitä huolimatta Perussuomalaiset ovat katsoneet parhaimmaksi tutkia asian, seistä pienen ihmisen rinnalla, myös silloin kun puhallus on vastainen. Tätä tarkoittaa ruohonjuuritason, ihmisläheinen toiminta. Rohkeutta puuttua myös silloin, kun asia ei ole itselle aina suotuinen.  Asissa piilee myös riski.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan asianosaiselle tai tämän edustajalle tai avustajalle voidaan jättää antamatta tieto asiakirjasta, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistäetua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Säännöksen perusteluissa on todettu, että erittäin tärkeä yksityinen etu voi liittyä esimerkiksi yksityiselämän suojaamiseen tai yksilön turvallisuuden varmistamiseen. Säännöksen perusteella voidaan jättää antamatta tieto terveydentilastatai muu salassa pidettävä tieto, joka koskee muuta kuin asianosaista itseään. Erittäin tärkeä yksityinen etu voi vaarantua myös tilanteissa, joissa viranomaiselle on annettu sellaisia tietoja, joiden ilmaiseminen vaarantaisi tietojen antajan turvallisuutta.

Poikkeuksellisesti voidaan jättää antamatta myös asianosaista itseään koskevia tietoja. Tässä aletaan olla jo Kervisen ja paikkallisen toiminnan kannalta mielenkiintoisilla alueilla. Jos päätös tulee edelleen olemaan kielteinen, voidaan siitä päätellä asiakirjoissa olevan edellisen kaltaisia tietoja. Kotkan PS on asiassa ollut aloitteellinen ja puolustanut ihmistä virkamiesten ja poliitikkojenkin mielivaltaa vastaa. Kyseessä ei ole nimenomaan Kervinen, vaikka hän tässä asiassa profiloituukin esille. Kyseessä on jokaisen ihmisen oikeudesta omiin tietoihinsa, kuten laki sanoo, tietyin rajauksin. Nyt unohtuu se, että kuka tahansa voi joutua asemaan jossa tarvitsee turvaa.

Kotkan PS:llä ja Juholla on asiassa koko Kymenpiirin tuki takanaan. Piirin muu johto tukee puheenjohtajaansa.  Asia voi mennä syteen tahi saveen, mutta asia tutkitaan.  Jos asia kestää päivänvalon, ei luulisi haittaavan se selkeä käsitteleminen loppuun saakka. Kyllä tälle asialle pitää viimein piste löytyä. Haetaan nyt sitten se piste vaikeimman kautta. Jos asia nyt jätettäisiin kesken, siitä tulisi vain sellainen signaali, että tekemällä asiat vaikeaksi, ei kukaan viitsi sitä tutkia ja mikä vaan voi mennä lävitse.