Pyhtään kunnanjohtajan palkkaus

Pyhtään Kunnanhallitus käsittelee 9.2.08 esitystä, joka nostaisi kunnanjohtaja Olli Ikosen kuukausipalkkaa 540 eurolla, joka merkitsee yhdeksän prosentin korotusta ansioon. Ei mitenkään huonosti, verrattuna tavalliseen palkansaajaan. Korotusta perustellaan uuden sosiaali- ja terveysjohtajan saamalla palkankorotuksella. Lisäksi harkittiin myös muiden virkamiesten palkankorotuksia sosiaali- ja terveysjohtajan uuden palkkauksen vuoksi.

Ottamatta suoraan kantaa siihen, onko kyseisten henkilöiden työpanos ollut niin merkittävää, että ansion nousu olisi perusteltua, niin selvittelin hieman Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen näkemyksiä palkkauksesta. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausmääräykset on uudistettu hiljattain,tarkoituksena motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja parantaa toiminnan tuloksellisuutta.

Tähän pyritään mm. oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on tehtävien vaativuus, työkokemus, henkilökohtaiset työtulokset ja työyksikön tuloksellisuus. KVTESin palkkarakenteen lähtökohtana on, että hyvällä työtuloksella on vaikutusta myös palkkaukseen. Palkka on tärkeä kannustin, joka ohjaa työntekijän tapaa tehdä työtä ja kehittää osaamistaan. Palkalla on kannustava vaikutus, kun työntekijä kokee, että hänen työnsä vaativuus, ammatinhallintansa, pätevyytensä ja työtuloksensa vaikuttavat palkkaan ja että ne on oikeudenmukaisesti otettu huomioon palkassa.  Uusien palkkausmääräysten myötä saatiin paikallistasolle jotain kättä pidempää sanoille "työn vaativuus ja sen arviointi". Arvioinnissa on kyse myös arvoista, arvostuksista ja sopimisesta. Kun arvioinnissa noudatetaan yhteisesti hyväksyttyjä kriteerejä, on myös hyväksyttävä työn vaativuuden arvioinnin myötä syntyviä palkkaeroja. Kussakin kunnassa ja kuntayhtymässä on syytä miettiä, mikä on heidän kannaltaan tarkoituksenmukaisin palkkausuudistuksen toteuttamistapa. Näin sanoo kuntatyönantaja. Pyhtään taloudellinen tulos ei ole kehittynyt siten, että voitaisiin puhua tuloksellisuudesta ja sen palkitsemisesta.

Jos palkkausta kauniisti sanottuna ”kehitään” tulee KVTESinkin mukaan perusteena olla jokin muu, kuin vertailu muihin palkkoihin. Tehtävien hoidossa on aina henkilösidonnainen henkilökohtainenlisä, tämä ei anna perusteita kokonaisvaltaiselle palkkauksen muuttamiselle. Muistissa on myös kärhämät Ikosen omavaltaisesta toiminnasta, josta häntä kunnanhallituksen taholta myös moitittiin. Nykyinen taloudellinenkaan tilanne ei anna tämänkaltaista ”motivoivaa” liikkumavaraa, eikä se anna hyvää esimerkkiä kuntalaisillekkaan. Johtavien virkamiesten palkkojen tulee olla ensisijaisesti sidottuina tulokseen, ei ansiottomaan arvonnousuun.