VHY lainan takaaminen

Pyhtään tehostettu palveluasumishanke

 

Tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu seutuhankinnan toimesta, ehdolla, jonka mukaan tarjoaja antaa palvelun hankkimassaan tilassa. Hanke on monitahoinen ja takauspäätös on vaikea asia. Päätöksentekoa ei helpota, että tiedot valtuutetuille ovat olleet luuloja, väittämiä ja niiden pohjalta esitettyjä päätelmiä.

 

Valtuutetuille selvittämistä vaikeutti, että alkuperäistä tarjouspyyntöasiakirjaa ei ole ollut käytössä, se on olennainen puuttuva asiakirja.Valtuuston esityslistan liitteissä todettiin, että itse rakentamista ei ole kilpailutettu, vaan ainoastaan palveluhankinta, jota säätelee hankintalaki. Hankintalakia ei sovelleta rakennuttamisessa. Huomioitavaa on, että tarjouspyyntöasiakirja ei esityslistan mukaan sisältänyt takauskielto-ehtoa, vaan se lisättiin ehtoihin tosiasiallisesti vasta 3 viikkoa myöhemmin, kun tarjouskilpailu oli jo ratkennut.

 

Jos näin on, niin mielestäni tässä on kyse olennaisesta ehtojen muutoksesta, vaikka osapuolet eivät olekaan asiasta erikseen valittaneet. Jos VHY on valittanut muutoksesta, takaus olisi mahdollinen. Jos muutoksesta ei ole valitettu niin silloin osapuolet olisivat hiljaisesti hyväksyneet uuden ehdon takauskiellosta. Silloin ei takausta ei olisi voinut myöntää.

 

Valtuuston olisi pitänyt kyetä arvioimaan, että milloin on kyse ehtojen olennaisesta muutoksesta, jotta voidaan tehdä päätös takauksen kohtalosta. Onko valtuustolla edes pätevyyttä tulkita lakia ja selvityksiä näin laajasti, jotta voidaan päätellä onko olennaista tai onko ehto edes olennainen, vaikuttamaan itse tarjouksiin ja siten tarjouskilpailun voittamiseen. Jos ehto olisi olennainen, siihen voi vedota valitusajan jälkeenkin, jolloin takausta ei voi antaa, jos VHY ei ole valittanut muutoksesta. Jos ehto ei ole olennainen muutos, niin takaus voidaan myöntää, vaikka muutoksesta ei ole valitettu. Epäilen, että valtuuston enemmistö ei ole tulkintaa tehnyt syystä tai toisesta. On helpompaa uskoa muiden väitteitä, kuin selvittää asiaa itse.

 

Toinen puoli asiassa on se, että kaikkia tarjouskilpailun osapuolia kohdellaan tasapuolisesti ja ketään ei syrjitä. Syrjintä käsittää myös perusteettomien etujen antamisen osapuolille, eli juuri tämän lainan takaamisen. Hankintalaki velvoittaa tasapuoliseen kohteluun ja lakia

sovelletaan myös kunnan palvelujen kilpailuttamiseen. Mikäli alkuperäisissä tarjousehdoissa ei ole nimenomaan mainittu kunnan lainatakaus-kieltoa en näe tilanteessa mitään syrjintään viittaavaa. Palvelun kilpailutus ja rakennuksen rakentamisen lainantakaus ovat kaksi erillistä asiaa. Hankintalain soveltamisalaan ei kuulu rakennuksen rakentaminen. Oikeuskäytännöstä löytyy ratkaisuja, joissa kunta on myöntänyt lainatakauksia yrityksille ja esityslistan liitteistä selvisi, että yhdistys on tässä tilanteessa rinnastettu yritykseen.

 

Mikäli nyt olisi ollut niin, että takauskielto oli osa alkuperäisiä ehtoja ja ehto olisi löytynyt alkuperäisistä papereista, niin takausolisi ollut muita syrjivä perusteeton etu.Kun alkuperäisessä paperissa takauskieltoa ei ole, vaan se on lisätty 3 viikkoa tarjouskilpailun jälkeen, niin on ratkaistava onko muutos olennainen. Tällöin valitus asiasta tai valittamatta jättäminen ratkaisee takauksen kohtalon. Nyt on kuitenkin niin, että ehto ei ole ollut, eikä ehtoja voi takautuvasti yksipuoleisesti muuttaa, eikä asiaa ole VHY hiljaisesti hyväksynyt, olisi valtuustolla ollut mahdollisuus takaus myöntää.

 

Päätös on nyt tehty ja olen jo ennalta ilmoittanut toiveeni olevan, että oli päätös mikä tahansa, niin sen painoarvo tulee selvityttää hallinto-oikeudessa. Tämä on paras tae sille, että asialle saadaan viimeinkin laillinen piste. Ongelmaksi jää edelleen vanhukset, jotka ovat sijaiskärsijöitä siitä, että alkuperäinen päätäntä, tarjouskilpailumenettely papereineen ja voittajan hyväksyminen on keittänyt sopan, joka syötetään valtuutetuille sattumineen.