Pyhtään Kunnan Valtuusto                              Vaalikelpoisuus          

Puhejohtaja Osmo Kallio                                  Olli Nuuttila

Siltakyläntie

49220 Siltakylä

 

 

 

Korkein hallinto-oikeus antoi juhannusviikolla 2009 päätöksen valtuutetun kotikuntalain tulkinnasta (tapaus Takkula) Korkein Hallinto-oikeus yhtyi Rovaniemen Hallinto-oikeuden päätökseen että ”hänen kotikuntansa on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta.”

 

Saatujen tietojen mukaan kunnanvaltuutettu Olli Nuuttila ei täytä vaalikelpoisuutta Pyhtään kunnassa kotikuntalain osalta. Tietojemme mukaan Olli Nuutilan kotikunta on Kotikuntalain 2-pykälän tulkinnan mukaisesti toinen kunta kuin Pyhtää.

 

Esitämme että Olli Nuuttila antaa selvityksen vaalikelpoisuudesta toimia valtuutettuna Pyhtäällä vaalien 2008 aikana ja jälkeen. Kotikuntalaki 2.pykälä. Selvityksen jälkeen hän itse tai valtuusto päättää asiasta.

 

 

Pyhtäällä 25. kesäkuuta 2009

 

Allekirjoittaneet

 

Pyhtään PS

Pyhtään sit

Pyhtään Vihreät

 

 

Liitteet 1

Kuntaliiton lakimiehen vastaukset

Kotipaikkalaki 2. pykälä

Kuntalaki 37-40 pykälä

 

 

Liite 1

Kuntaliiton lakimiehen vastauksia esitettyihin kysymyksiin

 

Kenen tehtävä on määrittää valtuutetun asuinkunta valtuustokaudella. jos esim. valtuutettu vaihtaa asuinkuntaa?

ENSIN VALTUUTETUN ITSENSÄ JA HÄNEN ILMOITUKSENSA PERUSTEELLA VALTUUSTO ARVIOI JA PÄÄTTÄÄ KOTIKUNNAN JA VAALIKELPOISUUDEN MENETYKSEN (kuntalaki 37 §)

 

Valtuutettu ei suostu eroamaan?

VALTUUSTON PÄÄTÖS VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMISTÄ PANNAAN HETI TÄYTÄNTÖÖN, SIIS VAIKKA SIITÄ VALITETTAISIIN (37 §), TARVITTAESSA PUHEENJOHTAJA JA VIRASTOMESTARIT OHJAAVAT YSTÄVÄLLISESTI

 

Voiko asian hoitaa muutoinkin kuin Hallinto-oikeudessa?

OLISI KORREKTIA, ETTÄ JOKAINEN JOKA VARMUUDELLA TIETÄÄ OLEVANSA VAALIKELVOTON, ITSE EROAA LUTTAMUSTOIMESTAAN

 

 

2 LUKU

Kotikunnan ja väestökirjanpitokunnan määräytyminen (22.12.1995/1650)

2 §

Kotikunta

Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen syntyessä.

 

Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys.

 

Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta.

 

Kuntalaki 37-40 pykälä

 

37 §

Vaalikelpoisuuden menettäminen

Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35 §:ssä taikka 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

38 §

Kieltäytyminen ja ero

Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta.

Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

39 §

Luottamustoimen hoitaminen

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu:

1) jos luottamushenkilövaalista tehdään valitus;

2) jos kieltäytymistä ei ole hyväksytty tai eroa ei ole myönnetty; tai

3) jos kunnanhallitus on 56 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

40 §

Virheellinen menettely luottamustoimessa

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. (1.2.2002/81)

41 §